KVKK Aydınlatma Metni

Top 51+ KVKK Aydınlatma Metni Lists & Check Prices & Reviews

Advertisement

KİŞİSEL VERİ KORUMA POLİTİKASI
 
1. VERİ GİZLİLİĞİ TAAHHÜDÜ                                                                            
 
1.1. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), Fibiba'nın (“Fibiba”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kişisel Verileri korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirirken ve Kişisel Verileri işlerken Fibiba içerisinde ve/veya Fibiba tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.
 
1.2. Fibiba, kendi bünyesinde bulunan Kişisel Veriler bakımından işbu Politikaya ve Politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranmayı taahhüt eder.
 
2. POLİTİKANIN AMACI
 
Fibiba tarafından Kişisel Verilerin işlenmesine ve korunmasına yönelik yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir.
 
3. POLİTİKANIN KAPSAMI
 
3.1. Fibibain işlemekte olduğu Kişisel Verilere yönelik tüm faaliyetleri kapsar ve söz konusu faaliyetlere uygulanır.
 
3.2. Kişisel Veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz.
 
3.3. KVK Düzenlemelerinin gerektirmesi halinde yahut Fibibain Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi yahut Veri Koruma Komitesi’nin gerekli gördüğü hallerde zaman zaman Genel Müdür onayı ile değiştirilebilir. KVK Düzenlemeleri ve Politika arasında bir uyumsuzluk olması halinde KVK Düzenlemeleri esas alınır.
 
4. TANIMLAR
 
Politikada geçen tanımlar aşağıdaki anlamları ihtiva eder;
 
“Kişisel Veri” Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder (Politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde aşağıda tanımlanan “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” de kapsayacaktır).
 
“Özel Nitelikli Kişisel Veri” Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
 
“İlgili Kişi” Kişisel Verileri Fibiba tarafından veya Fibiba adına işleme sokulan tüm gerçek kişileri ifade eder.
 
“Veri Sorumlusu” Kişisel Verileri İşleme amaçları ve İşleme yollarını belirterek işleyen, veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesi sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 
“Kişisel Veri İşleme” Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü işlemi ifade eder.
 
“Veri İşleyen” Veri Sorumlusu tarafından yetki alarak, Veri Sorumlusu adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 
“Açık Rıza” Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
 
 “Aydınlatma Yükümlülüğü” Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Veri Sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, İlgili Kişine KVKK Madde 10 kapsamında bilgi vermesine ilişki yükümlülüğünü ifade eder.
 
“Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi” Fibiba’in Kurum ile olan ilişkilerini yürüten ve üst yönetim tarafından atanan kişiyi ifade eder.
 
 “Veri Koruma Komitesi” KVK Politikalarının ve KVK Politikalarına bağlı olarak uygulanacak prosedürlerin yerine getirilmesinden sorumlu üst yönetim tarafından atanan kişileri (komiteyi) ifade eder.
 
“Kurul” Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.
 
“Kurum” Kişisel Verileri Koruma Kurumunu ifade eder.
 
“KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder.
 
“KVK Düzenlemeleri” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin korunmasına yönelik ilgili diğer mevzuatı, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, mahkemeler ve diğer resmi makamlar tarafından verilen, bağlayıcı kararları, ilke kararlarını, hükümleri, talimatları ile verilerin korunmasına yönelik uygulanabilir uluslararası anlaşmaları ve diğer her türlü mevzuatı ifade eder.
 
“KVK Politikaları” Fibiba’in Kişisel Verilerin korunması konusunda çıkardığı politikaları ifade eder.
 
“KVK Prosedürleri” Fibiba’in, çalışanların, Komitenin KVK Politikaları kapsamında uyması gereken yükümlülükleri belirleyen prosedürleri ifade eder.
 
 “Silme/Silinme veya İmha” Kişisel Verilerin geri döndürülemez biçimde imha edilmesini yahut yok edilmesini ifade eder.
 
“Anonim Hale Getirme” Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.
 
“Veri Envanteri” Fibibain Kişisel Veri İşleme faaliyetlerine yönelik olarak Kişisel Veri İşleme süreç ve yöntemleri, Kişisel Veri İşleme amaçları, veri kategorisi, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler vb. bilgileri ihtiva eden envanteri ifade eder.
 
5. KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN İLKELERİ
 
5.1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk Olarak İşlenmesi
 
Fibiba, Kişisel Verileri, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve ölçülülük esasına dayalı olarak işler.
 
5.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması için Gerekli Önlemlerin Alınması
 
Fibiba, Kişisel Verilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması için her türlü gerekli önlemleri alır ve İlgili Kişinin KVKK Düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilere yönelik değişiklik talep etmesi durumunda Kişisel Verileri günceller.
 
5.3. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar Doğrultusunda İşlenmesi
 
Kişisel Verilerin İşlenmesinden önce Fibiba tarafından Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği belirlenir. Bu kapsamda, İlgili Kişi KVK Düzenlemeleri kapsamında aydınlatılır ve gereken hallerde Açık Rızaları alınır.
 
5.4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması
 
Fibiba, Kişisel Verileri yalnızca KVK Düzenlemeleri kapsamında istisnai hallerde (KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3) veya İlgili Kişinden alınan Açık Rıza kapsamındaki amaç doğrultusunda (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) ve ölçülülük esasına uygun olarak işler. Veri Sorumlusu, Kişisel Verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işler ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verileri işlemekten kaçınır.
 
5.5. Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi
 
5.5.1. Fibiba, Kişisel Verileri amaca uygun olarak gerektiği kadar muhafaza eder. Fibibain, KVK Düzenlemelerinde öngörülen veya Kişisel Veri İşleme amacının gerektirdiği süreden daha uzun bir süreyle Kişisel Verileri muhafaza etmek istemesi halinde, Fibiba KVK Düzenlemelerinde belirtilen yükümlülüklere uygun davranır.
 
5.5.2. Kişisel Veri İşleme amacının gerektirdiği süre sona erdikten sonra Kişisel Veriler silinir/imha edilir veya Anonim Hale Getirilir. Fibibain Kişisel Verileri aktardığı üçüncü kişilerin de Kişisel Verileri Silmesi, İmhasi yahut Anonim Hale Getirmesi sağlanır.
 
5.5.3. Silme, İmha ve Anonim Hale Getirme süreçlerinin işletilmesinden Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi ve Veri Koruma Komitesi sorumludur. Bu kapsamda gerekli prosedür Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi ve Veri Koruma Komitesi tarafından oluşturulur.
 
6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
 
Kişisel Veriler Fibiba tarafından ancak aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında işlenebilir.
 
6.1. Açık Rıza
 
6.1.1. Kişisel Veriler, İlgili Kişilere Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesi çerçevesinde yapılacak bilgilendirme sonrası ve İlgili Kişilerin Açık Rıza vermesi halinde işlenir.
 
6.1.2. Aydınlatma Yükümlülüğü çerçevesinde Açık Rıza alınmadan önce İlgili Kişilere hakları bildirilir.
 
6.1.3. İlgili Kişinin Açık Rızası, KVK Düzenlemelerine uygun yöntemlerle alınır. Açık Rızalar ispatlanabilir şekilde Fibiba tarafından KVK Düzenlemeleri kapsamında gereken süre ile muhafaza edilir.
 
6.1.4. Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi ve Veri Koruma Komitesi, tüm Kişisel Veri İşleme süreçleri bakımından Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesini ve gerektiğinde Açık Rızanın alınmasını ve alınan Açık Rıza’nın muhafazasını sağlamakla yükümlüdür. Kişisel Veri İşleyen tüm departman çalışanları Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi ve Veri Koruma Komitesinin talimatlarına, bu Politika’ya ve KVK Prosedürlerine uymakla yükümlüdür.
 
6.2. Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınmaksızın İşlenmesi
 
6.2.1 KVK Düzenlemeleri kapsamında Açık Rıza alınmaksızın Kişisel Verilerin İşlenmesinin öngörüldüğü durumlarda (KVKK Madde 5.2), Fibiba İlgili Kişinin Açık Rızasını almaksızın Kişisel Verileri işleyebilir. Kişisel Verilerin bu şekilde işlenmesi durumunda Fibiba KVK Düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde Kişisel Verileri İşler. Bu kapsamda:
 
6.2.1.1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde Kişisel Veriler Fibiba tarafından Açık Rıza olmaksızın işlenebilir.
 
6.2.1.2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan İlgili Kişinin kendisinin ya da İlgili Kişi dışındaki bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde Kişisel Veriler Fibiba tarafından Açık Rıza olmaksızın işlenebilir.
 
6.2.1.3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde Kişisel Veriler İlgili Kişilerin Açık Rızaları olmadan Fibiba tarafından işlenebilir.
 
6.2.1.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Fibibain hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunluysa, Kişisel Veriler İlgili Kişilerin Açık Rızaları olmadan Fibiba tarafından işlenebilir.
 
6.2.1.5. İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş olan Kişisel Veriler Açık Rıza alınmaksızın Fibiba tarafından işlenebilir.
 
6.2.1.6. Kişisel Verilerin İşlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise Kişisel Veriler Açık Rıza alınmaksızın Fibiba tarafından işlenebilir.
 
6.2.1.7. İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Fibibain meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde Kişisel Veriler Fibiba tarafından Açık Rıza olmaksızın işlenebilir.
 
7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
 
7.1. Özel Nitelikli Kişisel Veriler yalnızca İlgili Kişinin Açık Rızasının bulunması yahut, cinsel hayat ve kişisel sağlık verileri dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından kanunlarda açıkça işlemenin zorunlu tutulması halinde işlenebilir.
 
7.2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler (örn: Fibiba hekimi) veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Açık Rıza almaksızın işlenebilir.
 
7.3. Özel Nitelikli Kişisel Veriler İşlenirken, belirlenen önlemler alınır.
 
7.4. Fibiba, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,
 
7.4.1 KVK Düzenlemeleri ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerin güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verecektir.
 
7.4.2 Gizlilik sözleşmeleri yapacaktır.
 
7.4.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetki kapsamlarını ve sürelerini net olarak tanımlayacaktır.
 
7.4.4 Periyodik olarak yetki kontrollerini gerçekleştirecektir.
 
7.4.5 Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerini derhal kaldırır ve ilgili çalışana tahsis edilen envanteri derhal geri alacaktır.
 
7.5. Özel Nitelikli elektronik ortamlara aktarılması durumunda, Özel Nitelikli Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar ile ilgili olarak Fibiba:
 
7.5.1 Özel Nitelikli Kişisel Verileri kriptografik yöntemler kullanarak muhafaza edecektir.
 
7.5.2 Kriptografik anahtarları güvenli ve farklı ortamlarda tutacaktır.
 
7.5.3 Özel Nitelikli Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarını güvenli olarak loglayacaktır.
 
7.5.4 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerini sürekli takip edecek, gerekli güvenlik testlerini düzenli olarak yapacak/yaptıracak, test sonuçlarını kayıt altına alacaktır.
 
7.5.5 Özel Nitelikli Kişisel Verilere bir yazılım aracılığıyla erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerini yapacak, bu yazılımların güvenlik testlerini düzenli olarak yapacak/yaptıracak, test sonuçlarını kayıt altına alacaktır.
 
7.5.6 Özel Nitelikli Kişisel Verilere uzaktan erişim olması halinde en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi sağlayacaktır.
 
7.6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin fiziksel ortamda işlenmesi durumunda, Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamlar ile ilgili olarak Fibiba:
 
7.6.1 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olacaktır.
 
7.6.2 Bu ortamların fiziksel güvenliğini sağlayarak yetkisiz giriş çıkışları engelleyecektir.
 
7.7. Özel Kişisel Verilerin aktarılması halinde, Veri Sorumlusu:
 
7.7.1 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılmasının gerekmesi halinde şifreli kurumsal e-posta adresi veya Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) hesabı kullanacaktır.
 
7.7.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarımın gerekli olması halinde kriptografik yöntemlerle şifreleme yapar ve kriptografik anahtarı farklı ortamda tutacaktır.
 
7.7.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarılması gerekiyorsa, sunucular arasında VPN kurarak veya SFTP yöntemiyle aktarımı gerçekleştirecektir.
 
7.7.4 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımının gerekli olması halinde, evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemleri alır ve evrakı “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderecektir.
 
7.8. Yukarıdaki düzenlemelere ek olarak, Veri Koruma Komitesi ve Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi Özel Nitelikli Veriler dahil Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Kurul tarafından yayımlanan başta Kişisel Veri Güvenliği Rehberi olmak üzere KVK Düzenlemelerine uygun hareket edecektir.
 
7.9. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesini gerektiren her durumda, ilgili çalışan tarafından Veri Sorumlusu Temsilcisi bilgilendirilir.
 
7.10. Bir verinin Özel Nitelikli Kişisel Veri olup olmadığı anlaşılabilir değil ise ilgili departman tarafından Veri Sorumlusu İrtibat Kişisinden görüş alınır.
 
8. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ
 
Kişisel Veriler, Fibiba bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve bu Politika’da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren Kişisel Veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi uyarınca Fibiba tarafından silinmekte, imha edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 
9. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
 
9.1. Kişisel Verinin İşlenmesine yönelik meşru amaç ortadan kalktığında, ilgili Kişisel Veriler Silinir, İmha Edilir yahut Anonim Hale Getirilir. Kişisel Verilerin Silinmesi, İmha Edilmesi yahut Anonim Hale Getirilmesi gereken durumlar Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi ve Veri Koruma Komitesi tarafından takip edilir.
 
9.2. Silme, İmha ve Anonim Hale Getirme süreçlerinin işletilmesinden Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi ve Veri Koruma Komitesi sorumludur. Bu kapsamda gerekli prosedür Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Veri Koruma Komitesi tarafından oluşturulur.
 
9.3. Fibiba’in Kişisel Veriler üzerinde uygulayacağı tüm Silme, İmha ve Anonim Hale Getirme faaliyetleri Veri İmha Prosedüründe belirtilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir.
 
10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENMESİ
 
Fibiba, Kişisel Veri İşleme amaçları doğrultusunda gerekli önlemleri alarak Kişisel Verileri yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiye KVK Düzenlemelerine uygun şekilde aktarabilir. Bu durumda Fibiba, Kişisel Veri aktardığı üçüncü kişilerin de bu Politika’ya uymasını sağlar. Bu kapsamda üçüncü kişi ile akdedilen sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenir. Her türlü Kişisel Veri aktarımı yapılan üçüncü kişilerle akdedilen sözleşmelere eklenecek madde ise Veri Sorumlusu İrtibat Kişisinden temin edilir. Her bir çalışan, Kişisel Veri aktarımı yapılacak durumda bu Politika’da yer alan süreci kat etmekle yükümlüdür. Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi tarafından iletilen maddede Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişinin değişiklik talep etmesi halinde durum derhal çalışan tarafından Veri Sorumlusu İrtibat Kişisine bildirir.
 
10.1. Türkiye’de Bulunan Üçüncü Kişilere Kişisel Veri Aktarımı
 
10.1.1. Kişisel Veriler, KVKK Madde 5.2’de ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla Madde 6.3’de belirlenen istisnai hallerde Açık Rıza olmaksızın yahut diğer hallerde İlgili Kişinin Açık Rızası alınmak şartı ile (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere Fibiba tarafından aktarılabilir.
 
10.1.2. Kişisel Verilerin Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarımının KVK Düzenlemelerine uygun olmasını sağlamaktan Fibiba çalışanları ve Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi müteselsilen sorumludur.
 
10.2. Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilere Kişisel Veri Aktarımı
 
10.2.1. Kişisel Veriler, KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3’de belirlenen istisnai hallerde Açık Rıza olmaksızın yahut diğer hallerde İlgili Kişinin Açık Rızası alınmak şartı ile (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) yurt dışında bulunan üçüncü kişilere, Fibiba tarafından aktarılabilir.
 
10.2.2. Kişisel Verilerin KVK Düzenlemelerine uygun olarak Açık Rıza alınmaksızın aktarıldığı durumda ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı gerekir:
 
10.2.2.1 Kişisel Verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler statüsünde olması (liste için lütfen Kurul’un güncel listesini takip ediniz),
 
10.2.2.2 Aktarımın gerçekleşecek olduğu yabancı ülkenin Kurul’un güvenli ülkeler listesinde yer almaması halinde Fibibain ve ilgili ülkedeki Veri Sorumlularının yeterli korumanın sağlanacağına ilişkin yazılı taahhütte bulunarak Kuruldan izin alması.
 
10.2.3. Kişisel Verilerin yurt dışında üçüncü kişilere aktarımının KVK Düzenlemelerine uygun olmasını sağlamaktan Fibiba çalışanları, Veri Koruma Komitesi ve İrtibat Kişisi müteselsilen sorumludur.
 
11. ŞİRKETİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 
11.1. Fibiba, KVKK’nın 10. Maddesine uygun olarak, Kişisel Verilerin İşlenmesinden önce İlgili Kişileri aydınlatır. Bu kapsamda Fibiba, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirir. Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında İlgili Kişilere yapılacak olan bildirim sırasıyla şu unsurları içerir:
 
11.1.1. Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 
11.1.2. Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği,
 
11.1.3. İşlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 
11.1.4. Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 
11.1.5. İlgili Kişilerin KVKK Madde 11’de sayılan hakları.
 
11.2. Fibiba, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. ve KVKK’nın 11. Maddesine uygun olarak İlgili Kişinin bilgi talep etmesi halinde gerekli bilgilendirmeyi yapar.
 
11.3. İlgili Kişiler tarafından KVKK Düzenlemelerine uygun olarak talep edilmesi halinde Fibiba, işlenen kişisel verileri talep eden İlgili Kişiye bildirir.
 
11.4. Kişisel Verilerin İşlenmesinden önce gerekli Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamaktan ilgili süreci takip eden çalışan, Veri Koruma Komitesi ve Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi sorumludur. Bu kapsamda her bir yeni veri işleme süreci Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi ve Veri Koruma Komitesi tarafından oluşturulur.
 
11.5. Veri İşleyenin Fibiba haricinde üçüncü bir kişi olması halinde, üçüncü kişinin yukarıda belirtilen yükümlülüklere uygun davranacağı yazılı bir sözleşme ile Kişisel Veri İşlemeye başlanmadan önce üçüncü kişi tarafından taahhüt edilmelidir. Üçüncü kişilerin Fibibae Kişisel Veri aktardığı durumlarda sözleşmelere eklenecek madde Veri Sorumlusu İrtibat Kişisinden temin edilir. Her bir çalışan, Fibibae üçüncü bir kişi tarafından Kişisel Veri aktarımı yapılan durumda bu Politika’da yer alan süreci kat etmekle yükümlüdür. Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi tarafından iletilen maddede Kişisel Verileri aktaran üçüncü kişinin değişiklik talep etmesi halinde durum derhal çalışan tarafından Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi bildirir.
 
12. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
 
12.1. Fibiba Kişisel Verisini elinde bulundurduğu İlgili Kişilerin aşağıda belirtilen kendileriyle ilgili taleplerine KVK Düzenlemelerine uygun şekilde cevap verir:
 
12.1.1. Fibiba tarafından Kişisel Veri İşlenip İşlenmediği öğrenme,
 
12.1.2. Kişisel Verilerinin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 
12.1.3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
12.1.4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
12.1.5. Kişisel Verilerin Fibiba tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 
12.1.6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerin İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Fibiba tarafından Kişisel Verilerin Silmesini veya yok edilmesini isteme,
 
12.1.7. Fibiba tarafından Kişisel Verilerin düzeltilmesi, Silinmesi ya da İmha Edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
12.1.8. İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda İlgili Kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 
12.1.9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple İlgili Kişinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
İlgili Kişiler haklarını kullanmak istediği ve/veya Kişisel Verileri işlerken Fibibain bu Politika kapsamında hareket etmediğini düşündüğü durumlarda taleplerini, Kişisel Veri Başvuru Formu’nu doldurarak veya kendi taleplerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresine, Fibiba’e daha önce bildirilmiş ve Fibiba sistemine kayıtlı olan e-posta adresinden gönderebilecekleri e-posta ile (sisteme kayıtlı e-posta adresi kontrol edilmelidir) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak Fibiba kep adresine yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilirler ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirler. Güncel başvuru yöntemleri ve başvuru içeriği başvuru öncesinde mevzuattan teyit edilmelidir.
 
Veri Sorumlusu: WTG
Posta Adresi:  Zerdalilik mahallesi 1408 sokak Muratpaşa / Antalya / TÜRKİYE
 
12.2. İlgili Kişilerin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Fibibae iletmeleri durumunda Fibiba talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Taleplerin Veri Sorumlusu tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Veri Sorumlusu tarafından talep edilebilir.
 
13. VERİ YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ
 
13.1. Fibiba, KVK Düzenlemeleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek, bu Politikanın uygulanması için gerekli KVK Prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, bunların işleyişine yönelik önerilerde bulunmak üzere Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi atar ve Veri Koruma Komitesi oluşturur.
 
13.2. Kişisel Verilerin bu Politika ve KVK Prosedürlerine uygun şekilde korunmasından ilgili sürece müdahil olan tüm çalışanlar sorumludur.
 
13.3. Fibiba tarafından Kişisel Veri İşleme faaliyetleri teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik sistemlerle denetlenmektedir.
 
13.4. Kişisel Veri İşleme faaliyetlerine yönelik teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 
13.5. Fibiba çalışanları, Kişisel Verilerin korunmasına ve hukuka uygun olarak işlenmesine yönelik olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 
13.6. Fibibate Kişisel Verilere erişmesi gereken çalışanların söz konusu Kişisel Verilere erişimini sağlamak adına gerekli KVK Politikası oluşturulur. Bunun oluşturulması ve uygulanmasından Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi ve Veri Koruma Komitesi sorumludur.
 
13.7. Fibiba çalışanları, Kişisel Veriler üzerinde yalnızca kendilerine tanımlanan yetki dâhilinde ve ilgili Erişim Prosedürüne uygun olarak erişebilir. Çalışanın yetkisini aşar şekilde yapmış olduğu her türlü erişim ve işleme hukuka aykırı olup iş akdinin haklı nedenle feshi sebebidir.
 
13.8. Fibiba çalışanın Kişisel Verilerin güvenliğinin yeterince sağlanmadığı şüphesinde olması yahut böyle bir güvenlik açığını tespitte bulunması halinde derhal durumu Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi’ne bildirir.
 
13.9. Kişisel Verilerin güvenliğine yönelik detaylı Prosedürler Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi ve Veri Koruma Komitesi tarafından oluşturulur.
 
13.10. Kendisine Fibiba cihazı/donanımı tahsis edilen her kişi, kendi kullanımına tahsis edilen cihazlarının güvenliğinden sorumludur.
 
13.11. Her Fibiba çalışanı veya Fibiba bünyesinde çalışan kişi kendi sorumluluk alanında yer alan fiziki dosyaların güvenliğinden sorumludur.
 
13.12. KVK Düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilerin güvenliği için talep edilen veya ek olarak talep edilecek olan güvenlik önlemleri olması durumunda tüm çalışanlar ek güvenlik önlemlerine uymak ve bu güvenlik önlemlerinin sürekliliğini sağlamak ile yükümlüdür.
 
13.13. Fibibate Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun olarak virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 
13.14. Fibibate Kişisel Verilerin kaybolmasını yahut zarar görmesini engellemek üzere yedekleme programları kullanılmakta ve yeterli düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 
13.15. Fibibate Kişisel Verilerin yer aldığı belgeler kriptolu (şifreli) sistemlerle korunması için gerekli önlemler alınacaktır. Bu kapsamda, Kişisel Veriler ortak alanlarda ve masaüstünde saklanmayacaktır. Kişisel Verilerin yer aldığı dosya ve klasörler vb. belgeler masaüstüne veya ortak klasöre taşınmayacak, Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi veya Bilgi İşlem Sorumlusunun önceden yazılı onayı alınmadan Fibiba bilgisayarlarındaki bilgiler USB vb. başka bir aygıta aktarılamayacak, Fibiba dışına çıkartılamayacaktır.
 
13.16. Veri Koruma Komitesi ve Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi Üst Yönetim ile birlikte Fibiba içerisinde bulunan tüm Kişisel Verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari önlemleri almak, gelişmeleri ve idari faaliyetleri sürekli takip etmek ve  KVK Prosedürlerini hazırlayarak Fibiba içerisinde duyurmak ve bunlara uyulmasını sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür. Bu kapsamda, Veri Koruma Komitesi ve Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi çalışanların farkındalığını artırmak üzere gerekli eğitimleri düzenler.
 
13.17. Fibiba içerisindeki bir departman Özel Nitelikli Kişisel Veri İşliyorsa, bu departman, Veri Koruma Komitesi ve Veri Sorumlusu İrtibat kişisi tarafından işledikleri Kişisel Verilerin önemi, güvenliği ve gizliliği hakkında bilgilendirilecek ve ilgili departman politika ve prosedürlere uygun hareket edecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişim yetkisi yalnızca sınırlı çalışanlara verilecek ve bunların listesi ve takibi Veri Koruma Komitesi ve Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi tarafından yapılacaktır.
 
13.18. Fibiba içerisinde işlenen Kişisel Verilerin tamamı Fibiba tarafından “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir.
 
13.19. Fibiba çalışanları, Kişisel Verilerin güvenliğine ve gizliliğine ilişkin yükümlülüklerinin, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmiş ve Fibiba çalışanlarından bu kurallara uymaları yönünde taahhüt alınmıştır.
 
14. EĞİTİM
 
14.1. Fibiba, Kişisel Verilerin korunması konusunda çalışanlarına Politika ve KVK Prosedürleri ile KVKK Düzenlemeleri kapsamında gerekli eğitimleri verir.
 
14.2. Eğitimlerde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin tanımlarına ve korunmasına yönelik uygulamalara özellikle değinilir.
 
14.3. Fibiba çalışanı Kişisel Verilere fiziksel olarak veya bilgisayar ortamında erişiyorsa, Fibiba ilgili çalışanına bu erişimler özelinde (örneğin erişilen bilgisayar programı) eğitim verir.
 
15. DENETİM
 
Fibiba, bu Politika ve KVK Düzenlemelerine Fibibain tüm çalışanları, departmanları ve yüklenicilerinin uygun hareket ettiğini düzenli olarak hiçbir ön bildirimde bulunmaksızın her zaman denetleme hakkına haizdir ve bu kapsamda gerekli rutin denetimleri yapar. Veri Koruma Komitesi ve Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi bu denetimlere dair Denetim Prosedürü oluşturur, Üst yönetimin onayına sunar ve anılan prosedürün uygulanmasını sağlar.
 
16. İHLALLER
 
16.1. Fibibain her bir çalışanı, KVK Düzenlemelerinde ve bu Politika kapsamında belirtilen usul ve esaslara aykırı olduğunu düşündüğü iş, işlem yahut eylemi Bilgi İşlem Sorumlusuna, Veri Koruma Komitesine veya Veri Sorumlusu İrtibat Kişisine raporlar. Bu kişiler, bu Politika ve Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Prosedürlerine uygun şekilde eylem planı oluşturur.
 
16.2. Yapılan bilgilendirmeler sonucunda Veri Koruma Komitesi KVK Düzenlemeleri başta olmak üzere konuya ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerini dikkate alarak ihlale ilişkin İlgili Kişi veya Kurum’a yapılacak bildirimi hazırlar. Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi Kurum ile yapılan yazışma ve iletişimi yürütür.
 
18. SORUMLULUKLAR
 
Fibiba içerisinde sorumluluklar sırasıyla çalışan, Veri Koruma Komitesi, Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi ve Üst Yönetim  şeklindedir. Bu kapsamda; Politika’nın uygulanmasından sorumlu Veri Koruma Komitesi ve Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi Fibiba Yönetim kararı ile atanır ve bu kapsamda değişiklikler de yine anılan yolla yapılır.
 
19. POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
 
18.1. Fibiba tarafından bu Politika gerekli olduğunda Yönetim onayı ile değiştirilebilir.
 
18.2. Fibiba, Politika üzerinde yaptığı değişiklikler incelenebilecek şekilde güncellenen Politika metnini e-posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşır veya aşağıdaki web adresi üzerinden çalışanların ve İlgili Kişilerin erişimine sunar.

 

Yasal Uyarı / Bildiri!
  • Fibiba bir Türkiye Firma Rehberi / Türkiye İşletme Rehberi sitesidir.
  • Fibiba'nda yayınlanan firmalar ve firma bilgileri faaliyet gösteren işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi yada işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler derlenerek oluşmaktadır.
  • Fibiba internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Fibiba site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle bir garanti veya güvence vermemektedir.
  • Fibiba sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Fibiba yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, bilgiler firma sahipleri tarafından her an değiştirilmiş olabilirler, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Fibiba üzerinden yayınlanan işletme ve ziyaretçi arasında herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi veya para transferi teknik olarak mümkün değildir.
  • Fibiba yayınlan işletmelerin ticari faaliyeti esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Fibiba'yı hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.
  • Fibiba'da kayıtlı işletmenizin bilgilerinin düzenlenmesi ve işletme bilgilerinizin kaldırılması konusunda hakkınız bulunmaktadır. 3 gün içinde firma bilgilerinizi kaldırmak durumundayız. Eğer talebiniz gerçekleştirilmediğini düşünürseniz, iletişim kısmından bizimle irtibata geçmeniz gerekmektedir.
  • Fibiba, tamamen ücretsiz olarak hizmet vermekte olan bir firma rehberi sitesidir. Fibiba, hiçbir şekilde kesinlikle hiçbir ücret talep etmez, Fibiba olarak aradıklarını söyleyerek ücret talep ederlerse kesinlikle itibar etmeyiniz. Fibiba bu ve bur tarz durumlar için sorumluluk kabul etmemektedir.

KVKK Aydınlatma Metni

Find Schools | Insurance | Attorney | Banks | Hospitals | Restaurants | Mortgage Brokers in Your Country ===>

FiBiBA.COM search services is working for injury lawyer savannah gainjury lawyers in las vegas nevada, accident attorneys sacramento ca, best injury lawyer in houston, accident injury lawyers phoenix az, accident attorney atlanta ga, best malpractice lawyer in philadelphia, baltimore accident attorney, accident attorney houston, best car accident lawyer in houston, accident attorney miami, accident attorneys fresno ca, best car accident lawyer atlanta, car accident lawyer spokane wa, slip and fall attorney tampa fl, car accident lawyer in seattle, chicago accident lawyer, top accident lawyers, best car accident lawyer, best injury lawyer in atlanta, accident lawyer miami, accident lawyer sacramento, best car accident attorney, accident attorney austin, accident lawyer austin, accident injury lawyers, injury attorneys in las vegas nevada, injury attorney dallas tx, best injury lawyer las vegas, best accident injury lawyers, injury lawyer atlanta ga, the best car accident lawyers, best car accident lawyer in austin, personal injury attorney savannah, injury lawyers in dallas, workers compensation lawyer miami, auto accident lawyers in sacramento, kansas city injury lawyer, seattle accident lawyer, best car accident attorney near me, spokane personal injury lawyer, personal injury lawyer savannah ga, accident lawyers in kansas city mo, chicago accident attorney, injury lawyer in philadelphia pa

KVKK Aydınlatma Metni

Metairie - Attorneys - Phone Number: (504) 84...
3421 N Causeway Blvd Ste 900 Metairie Zip: 70002 Zip Plus Four: 3729 United States
Kew Gardens - Attorneys
8002 Kew Gardens Rd Ste 1030 Kew Gardens Zip: 11415 Zip Plus Four: 3613 United States- Queens
Long Branch - Attorneys - Phone Number: (201) 31...
15 Madison Ave Long Branch Zip: 7740 Zip Plus Four: 7140 United States
Hoboken - Attorneys - Phone Number: (201) 74...
70 Hudson St Ste 6B1 Hoboken Zip: 7030 Zip Plus Four: 5618 United States- Out of State
Beijing - Attorneys - Phone Number: 86-10-65...
No. 3A Sanlitun Road, Chaoyang District, Beijing 100027
New York,Ny - Attorneys - Phone Number: (212) 82...
885 Third Avenue SUITE 2800 New York 10022 Zip Plus Four
New York,Ny - Attorneys - Phone Number: (212) 31...
300 Park Ave New York Zip: 10022 Zip Plus Four: 7402 United States- New York
New York,Ny - Attorneys
555 5Th Ave Fl 8 New York Zip: 10017 Zip Plus Four: 2416 United States- New York
Munnsville - Hospitals - Phone Number: 31549526...
4180 South Main Street Route 46
Punxsutawney - Hospitals - Phone Number: (814) 93...
81 Hillcrest Drive Punxsutawney, Pa 15767 (40.960153, -79.000359)
New York,Ny - Attorneys - Phone Number: (212) 36...
1234 5Th Ave Ste 208A New York Zip: 10029 Zip Plus Four: 4418 United States- New York
Los Altos - Attorneys - Phone Number: (650) 94...
300 Second Street, Suite 200 Los Altos Zip: 94022 Zip Plus Four: United States
Minneapolis - Attorneys - Phone Number: (952) 37...
901 Marquette Ave Ste 3300 Minneapolis Zip: 55402 Zip Plus Four: 3248 United States
Cairo - Attorneys - Phone Number: 20-2-279...
2 Abdel Kader Hamza St. GARDEN CITY Cairo Zip: Zip Plus Four: EGYPT- Out of USA